ขอเชิญนิสิตผู้สนใจเข้าอบรมแนวข้อสอบ ก่อนสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560
25/09/2560 09:14 น.
ขอเชิญนิสิตผู้สนใจเข้าอบรมแนวข้อสอบ ก่อนสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องสอบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ