กำหนดการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2560
03/10/2560 14:14 น.
วิทยาเขตสงขลา 

รับสมัคร ประกาศรายชื่อ วัน/เวลาสอบ ประกาศผลสอบ

8-11 ก.ย. 60

12 ก.ย. 60

13 ก.ย. 60
เวลา 13.30-15.00 น.

14 ก.ย. 60

22-25 ก.ย. 60


26 ก.ย. 60

27 ก.ย. 60
เวลา 13.30-15.00 น.

28 ก.ย. 60
 

 

วิทยาเขตพัทลุง

รับสมัคร ประกาศรายชื่อ วัน/เวลาสอบ ประกาศผลสอบ

8-11 ก.ย. 60

12 ก.ย. 60

13 ก.ย. 60
เวลา 13.30-15.00 น.

14 ก.ย. 60

22-25 ก.ย. 60


26 ก.ย. 60

27 ก.ย. 60
เวลา 13.30-15.00 น.

28 ก.ย. 60


 

 

 

หมายเหตุ

ให้นิสิตมาถึงห้องสอบก่อนเวลาริ่มสอบ 30 นาที
แต่งกายด้วยชุดนิสิต
นำบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ