กำหนดการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
20/07/2560 13:51 น.
วิทยาเขตสงขลา 

รับสมัคร ประกาศรายชื่อ วัน/เวลาสอบ ประกาศผลสอบ


30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60


4 ก.ค. 60


5 ก.ค. 60
เวลา 13.30-15.00 น.


6 ก.ค. 60


14 - 17 ก.ค. 60

18 ก.ค. 60

19 ก.ค. 60
เวลา 13.30-15.00 น.

20 ก.ค. 60
วิทยาเขตพัทลุง

รับสมัคร ประกาศรายชื่อ วัน/เวลาสอบ ประกาศผลสอบ


30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60


4 ก.ค. 60


5 ก.ค. 60
เวลา 13.30-15.00 น.


6 ก.ค. 60


14 - 17 ก.ค. 60

18 ก.ค. 60

19 ก.ค. 60
เวลา 13.30-15.00 น.

20 ก.ค. 60


 

 

 

หมายเหตุ

ให้นิสิตมาถึงห้องสอบก่อนเวลาริ่มสอบ 30 นาที
แต่งกายด้วยชุดนิสิต
นำบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ