รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1603 30/06/2560 -
03/07/2560
วันที่ 05/07/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 40 0 สมัครสอบ
1604 30/06/2560 -
03/07/2560
วันที่ 05/07/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 40 0 สมัครสอบ
1605 30/06/2560 -
03/07/2560
วันที่ 05/07/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 40 0 สมัครสอบ
1606 30/06/2560 -
03/07/2560
วันที่ 05/07/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 40 0 สมัครสอบ