การแทรกการลบ แถวและคอลัมน์ ใน Excel 2013

1. วิธีการแทรกแถว

1.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกแถว

1.2 คลิกเลือก แทรก > แทรกแถวในแผ่นงาน


2. วิธีการแทรกคอลัมน์

2.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกคอลัมน์

2.2 คลิกเลือก แทรก > แทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน


3. วิธีการลบแถว

3.1 เลือกแถวที่ต้องการลบ

3.2 คลิกเลือก ลบ > ลบแถวในแผ่นงาน


4. วิธีการลบคอลัมน์

4.1 เลือกคอลัมน์ที่ต้องการลบ

4.2 คลิกเลือก ลบ > ลบคอลัมน์ในแผ่นงาน

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/tonaorteacher/swn-prakxb-khxng-porkaerm-microsoft-excel-2010