การกำหนดขนาดและแนวหน้ากระดาษสมุดงาน ใน Excel 2013

1. วิธีการกำหนดขนาดหน้ากระดาษ ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้

1.1 คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

1.2 คลิกเลือก ขนาด แล้วเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการ


2. การกำหนดแนวสมุดงานใน Excel 2013

2.1 คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

2.2 คลิกเลือก การวางแนว แล้วเลือกแนวกระดาษที่ต้องการ

ข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/tonaorteacher/swn-prakxb-khxng-porkaerm-microsoft-excel-2010