Thaksin University      
ความหมายของระบบฐานข้อมูล (Database System)
ความสำคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
ข้อเสียของฐานข้อมูล
นิยามและคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้
ความสัมพันธ์ (Relationships) ของระบบฐานข้อมูล
คีย์ (key)

 

กลับหน้าแรก

 


 

จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา