Thaksin University      


ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
                                                    

1 เดสก์ทอป(Desktop) คือ บริเวณพื้นที่หรือฉากของระบบปฏิบัติการ Windows เปรียบเสมือนส่วนบนของโต๊ะทำงาน ซึ่งบริเวณนี้เป็นส่วนแสดง Icon หรือ Windows ที่เปิดทำงาน และเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง ซึ่งแสดงผลให้สามารถรับรู้ได้ และผู้ใช้สามารถโต้ตอบการทำงานได้

 

2.  แถบงาน  (Taskbar)
     เป็นแถบแสดง Start Menu และหากมีโปรแกรมเปิดใช้งานอยู่ จะแสดงแถบชื่อโปรแกรมให้เห็นที่ Taskbar หากต้องการใช้งานโปรแกรมใดให้คลิกที่แถบชื่อโปรแกรมนั้น และถ้ามีการปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ แถบของโปรแกรมนั้นก็จะหายไปจาก Taskbar

3. เมนู Start(Start Menu) เป็นปุ่มสำหรับเรียกเมนูหลักของระบบปฏิบัติการ Windows XP ซึ่งจะประกอบด้วยเมนู (Menu) สำหรับเปิดเมนูย่อยหรือเรียกใช้โปรแกรมของระบบ Windows XP เมนูย่อย (Submenu) สำหรับเปิดเมนูย่อยหรือเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้

4 System Tray เป็นส่วนแสดงเวลาและไอคอนของโปรแกรมบางตัวที่กำลังทำงานอยู่   

5. โปรแกรมไอคอน บนภาพพื้นหลังอาจปรากฏไอคอนโปรแกรมต่างๆ ซึ่งเจ้าของเครื่องแต่ละเครื่องสร้างขึ้นมา หรือกำหนดให้ปรากฏไอคอนบนหน้าจอ จะมีไอคอนมาตรฐานดังนี้
1. My Document เป็นไอคอนที่เก็บไฟล์เอกสารที่สร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรมต่างๆ
2. My Computer เป็นที่เก็บรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3. My Network Place จัดการเกี่ยวกับเครือข่าย Network ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เชื่อมต่อเป็น Network
4. Recycle Bin เป็นถังขยะเก็บไฟล์ที่ถูกลบ
5. Internet Explorer เป็นโปรแกรมบราวเซอร์ แถมฟรีมากับ Windows XP ไว้ดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

6. หน้าต่าง (Windows)

    1. Title bar แสดงชื่อของโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
    2. Menu Bar แสดงเมนูของโปรแกรมใช้ในการเลือกคำสั่ง
    3. Toolbar เป็นรูปภาพเล็ก ๆ แทนคำสั่งใช้งานต่างๆ
    4. Address bar แสดงตำแหน่ง ณ ขณะนั้น
    5. Minimize ปุ่มลดขนาดหน้าต่างหรือปิดหน้าต่าง
    6. Maximize ขยายหน้าต่างให้เต็มจอ
    7. Close ใช้ในการปิดโปรแกรม
    8. Icon คือ รูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเรียกโปรแกรม
    9. Scroll Bar ใช้ในการเลื่อนหน้าจอไปซ้าย ขวา ขึ้นลงตามทิศทางลูกศร
    10. Status Bar แสดงสถานะการทำงาน

กลับหน้าแรก

จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา