Thaksin University      


Internet Explorer
                                                  

     
        Internet Explorer
หรือ IE คือโปรแกรม Web Browser ของบริษัท Microsoft ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก

รู้จักกับเมนู ปุ่ม และคำสั่งในเบื้องต้น

        1.ปุ่มคำสั่งในเบื้องต้น

        - Address bar คือช่องสําหรับพิมพ์ URL (Uniform Resource Locator) หรือชื่อของเว็บไซต์ที่ต้องการติดต่อ เช่น

 

                 - ปุ่ม Back ซึ่ง Internet Explorer เสริมความสะดวกในการใช้งานด้วยการแสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่เราได้เข้าไปเยี่ยมชมมาเมื่อครู่ ทําให้คุณสะดวกในการเลือกกลับไป โดยไม่จําเป็น ต้องคลิกหลายครั้งให้เมื่อย โดยคลิกที่ลูกศรเล็กๆ ที่อยู่ด้านขวาของปุมกด

                - ปุ่ม Forward การทํางานเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับปุมถอยหลัง

                 - ปุม Stop เป็นการสั่งให้ Browser หยุดอ่านเว็บเพจหน้าที่เรากําลังเรียกใช้

                 - ปุุ่ม Refresh ถือเป็นปุ่มที่ใช้กันประจํา Browser หากคุณมีปญหาในเชื่อมต่อเว็บไซต์ ัจนทําให้ Browser เกิดอาการตีรวน แสดงข้อความ บนหน้าจอว่า "The Page can not be displayed ..." ให้คลิ๊กที่ หรือในการที่กําลังใช้อินเทอร์เน็ตแล้วผลที่ได้บนหน้าจอไม่ครบ หรือ การเรียกเว็บเพจที่เคยเปิดใช้งานมาแล้วและมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่

                 - ปุ่ม Home ใช้เมื่อเราต้องการที่จะกลับไปยังเว็บไซต์แรก ซึ่งมักจะตั้งไว้ที่เว็บไซต์ของค่ายผู้สร้าง Browser เรากําหนดการทํางานของปุมนี้ได้่ โดยเข้าไปเปลี่ยนแปลงที่ Edit > Internet Option คลิกเลือก General ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ Home page : address ตามต้องการ            

- ปุ่ม Search ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์

- ปุ่ม Favorites ใช้สำหรับเลือกเว็บไซต์จาก Favorites หรือ Book Mark

- ปุมประวัติ (History) เพื่อดูว่าเราได้ไปท่องที่เว็บไซต์ไหนมาแล้วบ้าง

-  ปุ่ม Mail ใช้สำหรับการ รับ-ส่ง อีเมล์

- ปุ่ม Print ใช้สำหรับการพิมพ์หน้าเว็บออกเครื่องพิมพ์

 

การใช้งาน Internet Explorer

       1. คลิกที่ไอคอน เพื่อเปิด Internet Explorer

       2. พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ ลงในช่อง Address bar แล้วกดปุ่ม Enter

       3. จะได้ Webpage ตามที่เราต้องการ

กลับหน้าแรก

 
จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา