Thaksin University      
การจัดการข้อมูลด้วย Explorer
การดูรายละเอียดของดิสก์และการฟอร์แมตดิสก์และไดรฟ
ไฟล์ (File) ไดเร็คทรอรี / โฟลเดอร์ Directory/Folders)
การสร้าง Directory/Folders
การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
การลบไฟล์ โฟลเดอร์ และ การกู้ข้อมูลจาก Recycle Bin
การเลือก File/Folder
การเคลื่อนย้าย / คัดลอก
การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
การลบไฟล์และโฟลเดอร์
การค้นหาข้อมูลใน Windows XP
 
กลับหน้าแรก

 

จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา