Thaksin University      

ความหมายของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์และความสำคัญของอีเมล์
ที่อยู่สำหรับอีเมล์ (E-mail Address)
การสมัครอีเมล์
การเขียนหรือส่งอีเมล์ (Send Mail)
การอ่าน และการตอบกลับอีเมล์
การแนบส่งไฟล์ในอีเมล์  (Attach file)
 

กลับหน้าแรก

 
จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา