รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1641 24/11/2560 -
27/11/2560
วันที่ 29/11/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 200 0 สมัครสอบ
1642 24/11/2560 -
27/11/2560
วันที่ 29/11/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 60 0 สมัครสอบ