รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1611 21/07/2560 -
31/07/2560
วันที่ 02/08/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 40 31 สมัครสอบ
1612 21/07/2560 -
31/07/2560
วันที่ 02/08/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 40 34 สมัครสอบ
1613 24/07/2560 -
31/07/2560
วันที่ 02/08/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 40 2 สมัครสอบ
1614 24/07/2560 -
31/07/2560
วันที่ 02/08/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 40 3 สมัครสอบ