รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1582 17/04/2560 -
24/04/2560
วันที่ 26/04/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 80 29 สมัครสอบ
1583 17/04/2560 -
24/04/2560
วันที่ 26/04/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 50 50 สมัครสอบ
1584 21/04/2560 -
24/04/2560
วันที่ 26/04/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 40 40 สมัครสอบ
1585 21/04/2560 -
24/04/2560
วันที่ 26/04/2560
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 40 11 สมัครสอบ