รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1595 26/05/2560 -
29/05/2560
วันที่ 31/05/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 80 9 สมัครสอบ
1596 26/05/2560 -
29/05/2560
วันที่ 31/05/2560
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 50 45 สมัครสอบ